Klantenzaken

Voor alle niet technische vragen over overlast en/of klachten kunt u dagelijks tussen 09.00 en 17.00 uur terecht in ons kantoor aan de Jan Ligthartstraat 5 in Heemskerk.


OVERLAST

Bij ernstige overlast of een conflict tussen twee buren kan WOONopMAAT adviseren, bemiddelen of, indien noodzakelijk, ingrijpen om een probleem op te lossen.

 • Wat te doen bij ernstige overlast?
  Als meerdere huurders last van een huurder hebben, omdat deze vaak ernstige overlast veroorzaakt (openbare dronkenschap, wietteelt, geluidsoverlast e.d.) en als zij deze klachten schriftelijk bij WOONopMAAT melden, dan onderneemt WOONopMAAT actie. U kunt de overlast melden met het overlastformulier. Het is goed om te weten dat WOONopMAAT ook tegenover overlastveroorzakers de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht neemt. Het is erg belangrijk dat een gedetailleerd dossier over de overlast wordt opgebouwd en dat u alles van wat van belang is nauwkeurig documenteert. Problemen kunnen dan ook meestal niet op zeer korte termijn worden opgelost. Is de overlast veroorzakende huurder niet bereid zijn gedrag te verbeteren, dan onderneemt WOONopMAAT juridische actie om het huurcontract te ontbinden.
   
 • Bemiddelen
  WOONopMAAT is als verhuurder bij overlast of ruzie tussen twee buren eigenlijk geen partij. Wij gaan ervan uit dat u als volwassenen onderling uw problemen kunt bespreken en oplossen. Voor huurders die overlast ondervinden van hun buren, is door WOONopMAAT het zogenaamde burenboekje ontwikkeld. U kunt het downloaden, op verzoek stuurt WOONopMAAT u het boekje toe. Mocht u er toch niet uitkomen, dan kan WOONopMAAT een van haar burenbemiddelaars van de afdeling sociale woondiensten inschakelen.

 

HENNEP

Hennepteelt leidt tot huisuitzetting
WOONopMAAT hanteert een zero-tolerance beleid bij hennepkweek. Alle vormen van het kweken van hennep, zoals stekken, knippen of drogen zijn gevaarlijk, illegaal en dus strafbaar. WOONopMAAT pakt daarom huurders met een hennepkwekerij keihard aan. Betrapt? Naast de kosten die u moet betalen, waaronder alle schade die WOONopMAAT lijdt, starten wij altijd een procedure tot huisuitzetting. Via deze weg wordt ontruiming van de woning en ontbinding van het huurcontract gevraagd; u wordt uw huis uitgezet. De komende vijf jaar heeft u geen recht op een andere corporatiewoning. Ook wordt u strafrechtelijk vervolgd. Dit leidt tot een boete, taakstraf of gevangenisstraf met eventueel een strafblad. Heeft u een uitkering? U loopt kans op stopzetting en/of terugvordering van uw ontvangen uitkering.

Help hennep uw buurt uit
Vermoedt u een hennepkwekerij in uw buurt? Twijfel niet om deze aan te geven. Ook al bent u er niet helemaal zeker van. Hennepteelt is levensgevaarlijk, voor de kweker zelf, voor omwonenden en hulpverlenende instanties én gaat vaak gepaard met criminaliteit.

Neem contact op met WOONopMAAT of bel met de politie, telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

 

WOONFRAUDE

U mag uw woning niet onderverhuren of aan anderen in bruikleen geven. Verhuurt u (een deel van) de woning onder of geeft u deze geheel of gedeeltelijk aan anderen in gebruik zonder onze toestemming dan blijft u verantwoordelijk voor de woning. Op u rust de bewijslast dat u onafgebroken het hoofdverblijf in de woning heeft behouden. Ook draagt u alle inkomsten die u door onderhuur heeft verkregen aan ons af.

In sommige gevallen staan wij toe dat u uw woning geheel of gedeeltelijk wilt onderverhuren of in bruikleen wilt geven. U heeft hiervoor onze schriftelijke toestemming nodig. Hiervoor stuurt u ons een brief waarin u onderstaande gegevens vermeldt:

·         de naam van de onderverhuurder(s)

·         de onderhuurprijs, deze mag niet hoger zijn dan de helft van de kale huurprijs

·         de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. 

Wij laten u schriftelijk weten of, en eventueel onder welke voorwaarden, wij u toestemming verlenen. 

 

KLACHTEN
Om wat voor klachten gaat het? Ter verduidelijking noemen we een aantal voorbeelden. U kunt natuurlijk met iedere klacht bij ons terecht.

 • Onze dienstverlening; het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door één van onze medewerkers, of u heeft nog geen antwoord gehad op een brief die u ons heeft gestuurd.
 • De buren; waar mensen samen wonen en leven, kan een conflict ontstaan. Komt u er niet meer uit met uw buren, dan kunnen wij helpen met bemiddelen. Meer informatie vindt u in ons Burenboekje
 • Onderhoud; het kan voorkomen dat u vindt, dat een onderhoudsverzoek niet naar behoren is afgehandeld. Misschien is het probleem niet verholpen, of zijn afspraken niet nagekomen.
 • De huurprijs; er zijn regels en wetten die bepalen hoe hoog een huurprijs mag zijn en op welke manier een huurprijs wordt vastgesteld. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de huurprijs of met de jaarlijkse huurverhoging. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid of de Huurcommissie.
 • Huur betalen; het kan gebeuren dat u problemen heeft met het betalen van de huur. Meer informatie vindt u onder Huurovereenkomst - Achterstand in betalen.

Hoe meldt u een klacht?
U kunt een klacht op de volgende manieren bij ons indienen:

 • U schrijft een brief en stuurt die naar WOONopMAAT, Postbus 20, 1960 AA  Heemskerk.
 • U komt langs op ons kantoor en samen met één van onze medewerkers wordt uw klacht op papier gezet.
 • U stuurt een e-mail naar post@woonopmaat.nl.
 • U belt ons op.

Het is belangrijk dat u in de brief of in het e-mailbericht duidelijk de datum, omschrijving van de klacht, en uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw privacy. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Hoe gaat het verder?
Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, zullen wij er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen. Voor goede informatie over de aard van de klacht kan een medewerker van ons telefonisch contact met u opnemen of u persoonlijk bezoeken.

Wanneer krijgt u antwoord?
Als wij de klacht direct kunnen verhelpen, nemen wij binnen één dag contact met u op. Lukt dat niet, dan informeren wij u over de afhandeling van uw klacht. Wij streven er naar om alle klachten binnen twee weken af te handelen.

Geschillenadviescommissie
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u naar de Geschillenadviescommissie.
We gaan er natuurlijk vanuit dat we gezamenlijk uw klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. Als u tevreden bent, zijn wij dat ook. Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld. In dat geval kunt u zich richten tot de Geschillenadviescommissie van WOONopMAAT. In deze adviescommissie zitten drie leden. Eén namens de Huurdersbelangenvereniging, één namens de verhuurder en er is een onafhankelijk voorzitter met een juridische achtergrond. In het reglement van de geschillenadviescommissie kunt u precies lezen hoe de commissie werkt. Het adres van het secretariaat van deze onafhankelijke commissie is: Postbus 20, 1960 AA Heemskerk.


HUURDERSOVERLEG
Hoe onderhoudt WOONopMAAT het contact met haar klanten? Veel klanten willen meepraten over het beleid van WOONopMAAT. WOONopMAAT kan natuurlijk niet met alle 9.000 huurders tegelijk overleggen. Daarom is het huurdersoverleg op een duidelijke manier georganiseerd. Overleg met huurders vindt bij WOONopMAAT op meerdere niveaus plaats.

 • Beleidszaken: overleg met WOONopMAAT/Huurdersplatform
  Over beleidszaken, zoals woningtoewijzing, huurverhoging, servicekosten, nieuwbouw en renovatie-investeringen vindt direct overleg plaats tussen de manager van de afdeling Woningbeheer, de directeur van WOONopMAAT en het huurdersplatform. Dit overleg vindt minimaal zesmaal per jaar plaats.

 • Het huurdersplatform: zelfstandig en onafhankelijk
  Het huurdersplatform van WOONopMAAT is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging van huurders en huurdersorganisaties. Het huurdersplatform heeft een overeenkomst met WOONopMAAT waarin zij als gesprekspartner op beleidsniveau wordt erkend. Ook stelt WOONopMAAT middelen ter beschikking aan het huurdersplatform, zodat zij haar taken goed kan uitvoeren. Het huurdersplatform adviseert op haar beurt bewonerscommissies en kan commissies in de uitvoering van hun taken ook financieel of anderszins ondersteunen.

  Huurdersplatform WOONopMAAT 
  Van der Hoopstraat 76  
  1945 TT Beverwijk 
  Telefoon 0251-245285, fax 0251-238808
  Telefonisch spreekuur iedere woensdag tussen 09.30 en 11.30 uur

  e-mail: Huurdersplatformwom@hetnet.nl  

  De Internetsite van het huurdersplatform kunt u vinden op 
  huurdersplatform WOONopMAAT 
   

BEWONERSPARTICIPATIE

 • Bewonerscommissie: overleg over de buurt waar u woont
  Wilt u meepraten over uw buurt of woongebouw? Sluit u dan aan bij de bewonerscommissie. Als er geen bewonerscommissie bestaat, kunt u het initiatief nemen tot de oprichting van een commissie. Voor het beheer van gebouw en buurt overlegt de bewonerscommissie met de wijkopzichter en de participatiemedewerker. De wijkopzichter beschikt over een budget om kleine veranderingen in, aan of om het gebouw snel te realiseren.

  Het huurdersplatform weet of er voor uw complex al een commissie bestaat. Ook kunnen zij behulpzaam zijn bij het oprichten van een dergelijke commissie. Zij hebben hiervoor niet alleen de kennis in huis, maar ook de financiën.
 • Wijkteams
  Als het om de bewoners gaat geven wij de voorkeur aan kleinschaligheid. Dicht bij de wijken en de bewoners, herkenbaar en goed bereikbaar. Daarom is bij WOONopMAAT in elke wijk een wijkteam actief. Een wijkteam bestaat uit een vaste wijkopzichter, een technisch servicemedewerker en een complexbeheerder. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woningen en de leefbaarheid in de buurt.
 • Wijkopzichter: overleg over uw woning
  Wij willen graag dat u zich thuis voelt in uw woning. U heeft dan ook de mogelijkheid om het interieur van de woning aan uw wensen aan te passen. Voor sommige aanpassingen heeft u toestemming nodig van WOONopMAAT. Die toestemming kunt u schriftelijk krijgen van de wijkopzichter; als u van tevoren uw plannen met hem bespreekt is er veel mogelijk. 
 • Wijkinformatiebijeenkomsten
  Alle bewonerscommissies uit een wijk overleggen tweemaal per jaar met de wijkopzichter, de participatiemedewerker en een vertegenwooridger van het huurdersplatform over de woningen en de directe woonomgeving. Aansluitend op de vergadering vindt meestal een wijkschouw plaats. Eventuele problemen worden gesignaleerd en er worden afspraken gemaakt wie wat aanpakt. In de volgende wijkschouw wordt bekeken of de acties het gewenste effect hebben gehad.